Vabaduspartei / Põllumeeste Kogu veebilehte toimetab Ringkonnakohtu 14.03.2011 ja Riigikohtu 13.06.2011 lahendite põhjal tegutsev juhatus

Põhikiri

ERAKOND VABADUSPARTEI – PÕLLUMEESTE KOGU

1.  TEGEVUSE ALUSED

1.1 Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu loeb ennast 5. oktoobril 1921 asutatud Põllumeeste Kogu ning nõukogude okupatsioonivõimu poolt likvideeritud samanimelise erakonna õigusjärglaseks.

1.2 Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu on eestluse aateid kandev erakond, mille eesmärk on Eesti Vabariigi hoidmine järjepidevusel põhineva rahvusriigina.

1.3 Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu (edaspidi „Erakond“) toetab eraomandit ja isiklikku algatust ning taotleb sotsiaalse turumajandusega õigusriiki, mis on rajatud õiglusele, vabadusele ja seadustele, peab au sees isiklikku vastutust, poliitilist väärikust ja solidaarsustunnet, austab kodanikuõigusi ning tagab eestlaste kui põhirahvuse edasikestmise.

1.4 Erakonna juhtüksused ja kesktalitus asuvad Tartus, registriaadress on Vikerkaare 25, Tartu.

1.5 Erakond on juriidiline isik, millel on oma pangaarve, lipp ja muu sümboolika.

1.6 Erakond lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi Kiirlaenud põhiseadusest, erakonnaseadusest, mittetulundusühingute seadusest, teistest EV seadustest ning õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, oma juhtüksuste seaduslikest otsustest, samuti rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud ja Eesti Vabariigi poolt tunnustatud normidest.

2.   ERAKONNA EESMÄRGID JA ÜLESANDED

2.1 Erakonna põhieesmärk on õigusliku järjepidevuse ja restitutsiooni (restitutio in integrum) põhimõtetel rajaneva Eesti Vabariigi kui rahvusliku ja demokraatliku õigusriigi taastamise jätkamine, ühiskonna arengule kaasaaitamine ning eesti rahva ja riigi püsimise kindlustamine.

2.2 Oma eesmärkide saavutamiseks Erakond:

2.2.1 koondab enda ümber kõiki, kellele on tähtis eesti rahvas, riik ning rahvuslik ühtsus, oma kodu, perekond ja tervislik elukeskkond;

2.2.2 esindab ja kaitseb nende huve omavalitsustes, riigivõimu- ja valitsemisorganites ning organisatsioonides;

2.2.3 esitab kandidaate Eesti Vabariigi Riigikogu, omavalitsuste ja muude juhtorganite valimistel, osaleb aktiivselt valimiskampaaniates;

2.2.4 teeb aktiivset koostööd teiste organisatsioonide ja isikutega nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

3.   LIIKMELISUS ERAKONNAS

3.1  Erakonna liikmeks võib olla iga valimisõiguslik EV kodanik, kes vaba tahte alusel tunnustab ja järgib Erakonna põhikirja ning programmi ja ei ole ühegi teise erakonna liige.

3.2 Erakonna liikmeks ei saa olla:

3.2.1 isikud, kelle kuuluvust keelavad vastavad õigusaktid;

3.2.2 endised kommunistliku partei palgalised ja nomenklatuursed juhtivtöötajad ning isikud, kes on tegutsenud või tegutsevad Eesti Vabariigi taasiseseisvumise, sõltumatuse või terviklikkuse vastu.

3.2.3 Erakonna liige ei tohi tegutseda ega olla tegutsenud välisriikide luure-, julgeoleku- või repressiivorganites.

3.3 Erakonna liikmeks võetakse isiku kirjaliku avalduse alusel Erakonna piirkonna kogu juhatuse, selle puudumisel Erakonna juhatuse poolt.

3.4 Liikmeksolek Erakonnas ei sõltu elukohast. Erakonna liikmele väljastatakse tema soovi korral liikmekaart.

3.5 Erakonnast lahkumine on vabatahtlik ja toimub liikme kirjaliku avalduse alusel. Liikmelisus lõpeb avalduse registreerimise kuupäevast Erakonna juhtüksuses.

3.6 Erakonna liige võidakse välja arvata Erakonna tööst pikemaajalisel põhjuseta eemale jäämisel, toimepandud vääritu teo, põhikirja nõuete jämeda eiramise või programmilistele eesmärkidele vastutöötamise korral.

3.7 Erakonnast väljaarvamise otsustab kohaliku organisatsiooni juhatus või aukohus. Otsuse kinnitab Erakonna juhatus isiku ärakuulamise või asjaosalise sellest keeldumise järel. Erakonnast väljaarvamist võib vaidlustada aukohtus ja Suurkogul, kelle otsus on lõplik.

3.8 Erakonna liikmel on õigus:

3.8.1 valida ja saada valituks Erakonna juhtüksustesse;

3.8.2 olla esitatud Erakonna poolt valitava või muu ametikoha täitmiseks omavalitsuse-, riigi- või muus organisatsioonis;

3.8.3 võtta osa enda isikuga seotud küsimuste arutamisest ja otsustamisest;

3.8.4 lahkuda omal soovil Erakonnast.

3.9 Erakonna liige on kohustatud:

3.9.1 järgima Erakonna põhikirja ja programmi nõudeid ning Erakonna juhatuse otsuseid;

3.9.2 aktiivselt kaasa aitama Erakonna programmiliste ülesannete täitmisele;

3.9.3 maksma suurkogu poolt kehtestatud suuruses liikmemaksu;

3.9.4 Riigikogusse või omavalitsuste volikogudesse valituna lähtuma oma tegevuses Erakonna programmist ja teavitama oma tegevusest Erakonna juhatust.

3.10 Erakonna liikmete, nende põhikirjaliste ülesannete täitmise, kaasa arvatud liikmemaksu tasumise üle, peetakse arvestust juhatuses ja tehakse vastavad märkmed arvestuskaardile elektron kartoteegis, mis on liikmele avalik.

4. ERAKONNA ORGANISATSIOONID JA JUHTIMINE

4.1 Erakonna algüksused.

4.1.1 Erakonna algüksus on ühendus, mille moodustavad vähemalt viis Erakonna liiget kas asumlikul või üle-eestilisel alusel. Liige tohib kuuluda ainult ühte ühendusse.

4.1.2 Küla, valla, linna või maakonna ühendus ühendab vastava asumi kogusid ja üksikliikmeid. Ühenduse võib moodustada ka sõpruskond, kellel on soov säilitada oma eripära, kui see ei vastandu Erakonna põhikirjale.

4.1.3 Ühendus võib välja anda trükiseid, teha propagandat, korraldada sündmusi ja aktsioone, omada võrgulehekülge ja sümboolikat, mis on kooskõlas Erakonna eesmärkide ja tegevusega.

4.1.4 Ühendus registreeritakse ainult ühe piirkonna juurde ja on selle piirkonna juhatuse ees aruandekohustuslik. Ühenduse ainelisi tehinguid kontrollib Erakonna järelvalvetoimkond.

4.2 Erakonna piirkond.

4.2.1 Igas maakonnas, Tallinnas ja Tartus moodustatakse Erakonna piirkond. Piirkondi võib moodustada ka välisriikides, kui see on kooskõlas asukohariigi seadustega. Piirkond juhindub oma tegevuses erakonna põhikirjast ja programmist, samuti erakonna juhtüksuste otsustest.

4.2.2 Piirkonna avamine toimub kirjaliku avalduse alusel, millele on alla kirjutanud vähemalt 25 piirkonnas elavat Erakonna liiget. Avamise otsustab Erakonna juhatus. Kui juhatus keeldub piirkonna avamisest, võivad taotlejad nõuda piirkonna avamise otsustamist suurkogu poolt.

4.2.3 Piirkonna kogu valib oma liikmete hulgast salajasel hääletamisel kaheks aastaks 3–9-liikmelise juhatuse. Piirkonna kogu Sinulaen ja juhatuse koosoleku läbiviimisel ning otsuste vastuvõtmisel juhindutakse põhikirjas erakonna suurkogu ja juhatuse kohta sätestatust.

4.2.4 Piirkonna kogul on õigus teha piirkonna otsuseid, mis peavad vastama erakonna põhieesmärkidele, aga võivad erineda juhtkonna otsustest. Piirkonnal on õigus teha Erakonna juhatusele ettepanekuid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

4.2.5 Piirkonna lõpetamine toimub juhatuse ettepanekul suurkogu otsusega.

4.3 Erakonna juhtüksused.

4.3.1 Erakonna juhtüksusteks on volikogu ja juhatus.

4.3.2 Erakonna juhtüksused valitakse kaheks aastaks vastavalt reglementidele, mille kinnitavad suurkogud oma päevakorras.

4.3.3 Erakonna juhtüksuste tegevus protokollitakse, dokumenteeritakse ja säilitatakse ning kasutatakse vastavalt Erakonna kodukorrale.

4.4 Erakonna kõrgeimaks otsustajaks on Erakonna suurkogu, kuhu kutsutakse kõik Erakonna liikmed. Kui Erakonna liikmete arv ei võimalda piisavalt suurte ruumide puudumisel kokku kutsuda kõiki liikmeid, kutsutakse suurkogu kokku delegaatide koguna.

4.4.1 Delegaadid valitakse põhikirja p. 4.1 näidatud Erakonna algüksuste poolt suhtega 1 delegaat 10 ühenduse liikme kohta.

4.5 Erakonna suurkogu:

4.5.1 võtab vastu, muudab ja täiendab põhikirja ja programmi;

4.5.2 võtab vastu Erakonna eelarve;

4.5.3 valib salajasel hääletusel Erakonna esimehe, peasekretäri, juhatuse, järelvalvetoimkonna ja aukohtu; juhatusest, järelvalvetoimkonnast ja aukohtust väljajäänud isikud, kes on valimisel enim hääli saanud, on ühtlasi asendusliikmed;

4.5.4 kuulab ära, arutab läbi juhatuse ja järelvalvetoimkonna aruanded ning annab hinnangu juhtüksuste tehtule;

4.5.5 määrab liikmemaksu suuruse, kinnitab Erakonna sümboolika;

4.5.6 otsustab Erakonna ümberorganiseerimise, ühinemise või tegevuse lõpetamise;

4.5.7 arutab ja otsustab muid tähtsamaid riigi, rahva ja Erakonnaga seotud küsimusi.

4.6 Suurkogu on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle 1/3 Erakonna liikmetest. Otsustusvõimelisust saab arvata mandaatkomisjonile laekunud delegaatide arvule lisaks ka volitatud delegaatide hulgast.

4.6.1 Kui suurkogu ei ole kvoorumi puudumisel pädev otsuseid vastu võtma, kutsutakse kolme nädala jooksul kokku uus suurkogu sama päevakorraga, kes on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata suurkogul osalenud isikute arvust.

4.6.2 Suurkogu otsused võetakse vastu lahtisel hääletusel lihthäälte enamusega. Erakonna põhikirja ja programmi vastuvõtmiseks ja muutmiseks on vajalik kvalifitseeritud kvoorum. Nimetatud otsuste poolt peab hääletama 2/3 kohalolijatest.

4.7 Korraline suurkogu toimub üks kord aastas vähemalt 14-päevase etteteatamisega.

4.7.1 Erakorraline suurkogu kutsutakse kokku juhatuse, Erakonna esimehe, järelvalvetoimkonna või 1/10 liikmete algatusel vähemalt 10-päevase etteteatamisega.

4.7.2 Erakonna suurkogust teatatakse üle-eestilises ajalehes, kasutades ka muid meediakanaleid.

4.8 Erakonna volikogu.

4.8.1 Volikogusse kuuluvad Erakonna juhatuse, järelvalvetoimkonna ja aukohtu esimehed ning kaks volinikku igast piirkonnast.

4.9 Volikogu on Erakonna kollegiaalne korraldusüksus, mille põhiülesandeks on tagada pidev tööalane side Erakonna juhatuse ning kohalike organisatsioonide vahel.

4.10 Volikogu:

4.10.1 arutab läbi ja võtab vastu Erakonna tegevuskava;

4.10.2 kuulab ära Erakonna funktsionääride (esimees, kaasesimehed, peasekretär, juhatuse liikmed, häälekandja peatoimetaja, toimkondade esimehed jt) aruandeid ja annab neile vajalikke soovitusi;

4.10.3 korraldab üksuste delegaatide valimist suurkogule;

4.10.4 valib Erakonna häälekandja peatoimetaja;

4.10.5 otsustab muid Erakonna korraldusküsimusi, mis ei kuulu teiste üksuste pädevusse.

4.11 Erakonna juhatus valitakse suurkogu poolt Erakonna Sinuraha.info liikmete hulgast 5-15-liikmelisena. Juhatuse asendusliikmeteks on juhatuse valimisel enam hääli saanud, kuid juhatusest välja jäänud Erakonna liikmed.

4.11.1 Juhatus on Erakonna keskne kollegiaalne täidesaatev ja korraldav üksus, kes tagab põhikirja, programmi, eelarve, tegevuskava ja teiste juhtüksuste otsuste täitmise ning annab sellest aru volikogule ja suurkogule.

4.11.2 Juhatuse tööd juhib Erakonna esimees või esimehe volituse alusel peasekretär.

4.12. Juhatus:

4.12.1 kehtestab juhatuse liikmetevahelise tööjaotuse;

4.12.2 töötab välja kodukorra ja esitab selle volikogule kinnitamiseks;

4.12.3 korraldab vara ja muude vahendite arvestust ja kasutamist vastavalt eelarvele ja Erakonna suurkogul kehtestatud korrale;

4.12.4 tagab kesktalituse töö vastavalt asjaajamise, teabetöö ja raamatupidamise eeskirjadele ja kaasaegsetele nõuetele;

4.12.5 annab aru oma tegevusest suurkogule;

4.12.6 tagab Erakonna tegevuse ja selle koordineerimise kogu riigis;

4.12.7 tagab Erakonna peasekretäri kaudu Erakonna nõuetekohase töö;

4.12.8 arutab järjepidevalt Erakonna reitingut ja selle dünaamikat;

4.12.9 kuulab ära Erakonna juhatuse liikmete ja Erakonna üksuste juhtide tööaruanded;

4.12.10 lahendab muid Erakonna juhtimise kollegiaalset arutamist ning otsustamist nõudvaid korralduslikke küsimusi.

4.13 Juhatuse koosolekud toimuvad regulaarselt, vähemalt kord kuus. Erakorraline juhatus kutsutakse kokku Erakonna esimehe, peasekretäri, järelvalvetoimkonna või vähemalt 3 juhatuse liikme nõudel.

4.13.1 Juhatuse koosolekust teatatakse aegsasti, reeglina hiljemalt 7 päeva ette kirjaliku teatega päevakorra ja otsuste projektide kohta.

4.13.2 Juhatuse liikme tagasikutsumise õigus on suurkogul.

4.14. Erakonna esimees on Erakonna kõrgeim üldjuht, kes valitakse suurkogu poolt salajasel hääletusel.

4.14.1 Erakonna esimees, kuuludes juhatusse:

4.14.1.1 esindab Erakonda suhetes teiste erakondadega, riigiasutustega ja organisatsioonidega;

4.14.1.2 osaleb Erakonna tähtsamates toimkondades vastavalt oma võimalustele;

4.14.1.3 avab Erakonna tähtsamad koosolekud ja juhatab nende tegevust või esitab selleks sobivad kandidaadid;

4.14.1.4 täidab muid Erakonna juhtimisfunktsioone vastavalt Erakonna põhikirjale, kodukorrale ja juhatuse otsustele;

4.14.1.5 vastutab isiklikult Erakonna juhtimissüsteemi kui terviku laitmatu töö eest, tagades kõikide juhtüksuste nõuetekohase rakenduse ning Erakonna põhikirja, programmi ja vastuvõetud otsuste võimalikult hea täitmise.

4.15 Erakonna peasekretär, kuuludes juhatusse:

4.15.1 korraldab juhatuse ja erakonna teiste üksuste otsuste täitmist;

4.15.2 asendab erakonna esimeest volituse alusel tema äraolekul;

4.15.3 täidab muid Erakonna juhtimisfunktsioone vastavalt põhikirjale, kodukorrale ja juhtüksuste otsustele.

4.16 Erakonna algüksuste juhatuste ülesehitus ja funktsioonid on sarnased Erakonna juhtüksuste omadega. Nad täidavad sarnased üles andeid vastavalt oma organisatsiooni tegevuspiirkonnale, kodukorrale ja juhtüksuste eripärale.

4.17 Erakonna järelvalvetoimkond valitakse suurkogul 3-liikmelises koosseisus. Järelvalvetoimkonna liikmeks ei saa olla Erakonna juhatuse ja aukohtu liikmed. Toimkond valib endi hulgast esimehe ja jaotab tööülesanded.

4.17.1 Järelvalvetoimkonna ülesandeks on Erakonna majandustegevuse ning põhikirja täitmise kontrollimine.

4.17.2 Järelvalvetoimkonnal on õigus tutvuda kõikide revideerimiseks vajalike dokumentidega ja nõuda vastavaid seletusi.

4.17.3 Erakonna tegevust revideeritakse vähemalt üks kord aastas. Vajadusel kasutab järelvalvetoimkond spetsialistide (audiitorite jt) abi.

4.17.4 Järelvalvetoimkond teavitab ilmnenud puudustest Erakonna juhatust ja esitab oma aruanded suurkogul.

5. ERAKONNA AUKOHUS

5.1 Erakonna aukohus valitakse Erakonna suurkogu poolt salajasel hääletusel vähemalt 3-liikmelisena. Aukohtu liikmeks ei saa olla Erakonna juhatuse ja järelvalvetoimkonna liikmed. Enim hääli saanud kandidaat loetakse aukohtu esimeheks.

5.1.1 Aukohus tegutseb suurkogu poolt heakskiidetud aukohtu statuudi alusel, mille raames ta lahendab:

5.1.2 Erakonna liikmete eetika rikkumise ning au ja väärikuse kaitsega seotud küsimusi;

5.1.3 muid Erakonna-siseseid vaidlusküsimusi.

5.2 Oma ülesannete täitmiseks on aukohtul õigus nõuda dokumente ja seletusi.

5.2.1 Aukohus võib oma otsuses:

5.2.2 peatada Erakonna liikmete tegevuse erakonnas või juhtüksustes;

5.2.3 teha Erakonna juhatusele ettepanek isik Erakonnast või juhatusest välja arvata;

5.2.4 avaldada ühiskondlikku hukkamõistu, vajadusel teavitamisega massimeedias.

6.   ERAKONNA VARA JA VAHENDID

6.1 Erakonna varade ja vahendite haldamine peab olema kooskõlas mittetulundusühingute seadusega.

7. ERAKONNA ÜHINEMINE JA LÕPETAMINE

7.1. Erakond võib ühineda lähedaste eesmärkidega erakonnaga seaduses sätestatud alustel.

7.1.2 Samuti võib lähedaste eesmärkidega erakond ühineda Erakonnaga seaduses sätestatud alustel.

7.1.3 Erakond ja lähedaste eesmärkidega erakond võivad seaduses sätestatud alustel ühineda ka selliselt, et nad asutavad uue erakonna.

7.2. Erakonna tegevus lõpetatakse seaduses sätestatud alustel või suurkogu otsusega likvideerimistoimkonna poolt.

7.2.1 Allesjäänud vara ei jagata Erakonna liikmete vahel, vaid see antakse likvideerijate otsusel Erakonnale lähedaste eesmärkidega mittetulundusühingule.

 

Erakonna põhikiri võeti vastu suurkogu poolt 14. märtsil 1998. aastal. Käesolev, täiendatud ja redigeeritud põhikiri astus jõusse selle kinnitamisel suurkogu poolt 16. oktoobril 2010. aastal.

Erakonna juhatuse nimel